Kontakt

Korešpondenčná adresa:
AntiTeatro, o.z.
Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava
IČO: 51198789
DIČ: 2120712528
č. ú.: SK26 1100 0000 0029 4804 8868